Vážení zákazníci, oznamujeme Vám, že naše společnost ledtronics.cz bude od 26.01.2023 - 14.02.2023 na dovolené. Vaše objednávky rádi vyřídíme 15.02.2023

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky – prodej zboží

1.  Vymezení pojmů

Definice termínů, všeobecných obchodních podmínek uvedeny v tomto odstavci.

      Kupující– se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která objednávku uskutečnila (bez ohledu na to, zda je Spotřebitel či Podnikatel)

      Prodávající – se rozumí společnost LEDTRONICS s.r.o. se sídlem Varšavská 715/36,120 00 Praha 2, IČ: 08675741, DIČ: CZ08675741, zapsaná  v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 323047. Kontakt: info@ledtronics.cz

      Objednávka – Uzavření kupní smlouvy na závazný návrh kupujícího

      Kupní smlouva – závazek, jehož obsahem jsou práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího vyplývající z prodeje Zboží (věcí movitých)Prodávajícím a  jejich koupě Kupujícím

        Zboží – se rozumí movitá věc, podle kupní smlouvy, kterou prodávající prodává (případně nabízí prostřednictvím E-shopu) Kupujícímu.

        Spotřebitel –se rozumí fyzická  osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Prodávajícím.

       Podnikatel –se rozumí kupující osoba, která není Spotřebitelem. Za podnikatele se považuje  každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

     Všeobecné obchodní podmínky (dále také „VOP“) – se rozumí základní podmínky upravující vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu.

    Přepravce – se rozumí odlišná osoba od Prodávajícího, která zajišťuje dopravu zboží na adresu určenou Kupujícím.

    E-shop – se rozumí online prodej na internetové adrese www.ledtronics.cz, provozovaná prodávajícím, kde prodávající nabízí Zboží k prodeji.

 

2.  Úvodní ustanovení

2.1      Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném a účinném znění ke dni odeslání Objednávky (dále také „OZ“)

 

2.2      Objednávku stvrzuje Kupující zaškrtnutím políčka před odesláním Objednávky, že se seznámil a souhlasí s těmito VOP. Nebyla-li Objednávka Kupujícím provedena prostřednictvím E-shopu, obdrží Kupující VOP, jako přílohu zasláním na emailovou adresu, kterou sdělí Prodávajícímu.

 

2.3      Tyto VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Pokud Prodávající a Kupující  uzavřou písemnou Kupní smlouvu, ve které si dohodnou jiné podmínky, než u VOP, bude upřednostněna  individuální Kupní smlouva. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, výslovně neupravené těmito VOP ani Kupní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

2.4   Kupující souhlasí a seznámil se s těmito VOP, pokud došlo k uzavření Kupní smlouvy.

 

3.  Vznik Smlouvy

3.1     Prodávající s Kupujícím uzavírají Kupní smlouvu na základě objednávek Kupujícího zaslané Prodávajícímu prostřednictvím e-shopu

 

3.2     Závazná objednávka musí být čitelná a konkrétní.

 Pomocí formuláře kupující vybere zboží, po zvolení počtu kusů zadá identifikační data Kupujícího (jméno, bydliště, resp. název, IČO, sídlo), dodací adresu, způsob přepravy, kontaktní osobu, spojení (e-mail, telefon). Kupující má možnost v rámci Objednávky uvést specifikace objednávaného Zboží.

Objednávka může být učiněna buď písemně, elektronicky prostřednictvím E-shopu Prodávajícího nebo emailem, anebo telefonicky. 

 

3.3     Nabízené zboží prostřednictvím internetové adresy E-shopu je nabídkou Zboží, která má pouze informativní charakter. Samotná nabídka Zboží se, bez dalšího, nepovažuje za návrh dodat Zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 OZ a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně nabízeného Zboží.

 

3.4     Pokud je objednávka potvrzena elektronicky, prostřednictvím E-shopu, Kupující po potvrzení Objednávky, obdrží informační e-mail, kde Prodávající informuje Kupujícího, že byla objednávka  nezávazně potvrzena. 

 

3.5     Kupní smlouva je platně uzavřena v okamžiku, kdy oprávněná osoba Prodávajícího potvrdí přijetí Objednávky písemně (rovněž elektronicky, na elektronickou adresu Kupujícího, kterou uvedl v Objednávce) nebo telefonicky. Odchylky v potvrzení Prodávajícího od původní Objednávky se považují za nový návrh na uzavření Kupní smlouvy. Veškeré dodatečné změny v již potvrzené Objednávce jsou považovány za návrh na změnu Kupní smlouvy nebo za žádost o zrušení Kupní smlouvy a provedení nové Objednávky. Pokud Prodávající se změnami souhlasí, vystaví nové potvrzení o přijetí.

 

3.6     Pokud objednávku prodávající nepotvrdí v písemné formě do 5 pracovních dnů od jejich doručení (a to elektronicky, na elektronickou adresu Kupujícího, kterou uvedl v Objednávce, nebo telefonicky), považuje se za zaniklou.

 

3.7   Vzniklé náklady Kupujícího při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení nebo náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

 

4.  Dodací podmínky

4.1      Prodávající je povinen při zohlednění podmínek uvedených níže, odeslat Zboží Kupujícímu v nejbližším možném termínu a  nejpozději v zákonném 

termínu, tj. do 30 dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy. Zboží se odešle v případě platby platební kartou po internetu, přes platební bránu a bankovním převodem, až po připsání platby na bankovní účet 

 

4.2     Za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení Zboží z jakéhokoli důvodu, Prodávající nenese odpovědnost

 

4.3      Odesláním objednaného Zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou Kupujícím při vytvoření Objednávky.

 

4.4     Vlastnické právo Kupujícího nabývá  ke kupovanému Zboží, až jeho převzetím. Převzetí Zboží také na Kupujícího přechází nebezpečí škody na Zboží.

 

4.5      Způsob doručení Zboží určuje prodávající, pokud v Kupní smlouvě není sjednáno jinak. Pokud je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího jinak, nese Kupující riziko s takovým způsobem dopravy tím spojené a to i včetně dodatečných nákladů jiné dopravy.

 

4.6      Kupující je povinen při dodání Zboží zkontrolovat neporušenost obalů od Přepravce, v případě jakýchkoliv závad, neprodleně oznámit Přepravci. Při shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje Kupujícímu zásilku od Přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující Zboží byl neporušen.

 

4.7     Mechanického poškození Zboží, nebo neodpovídajícího Zboží apod., které nebyly vidět při převzetí zásilky od Přepravce, je Kupující povinen reklamovat neprodleně po jejich odhalení. Při jeho Přepravě, Prodávající neručí za poškození zboží vzniklé, pokud Kupující neprodleně toto poškození neuplatní.

 

4.8      V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

4.9   Pokud si Kupující nevyzvedne objednané Zboží, Prodávající není povinen mu jakékoli nově objednávané, neuhrazené Zboží zaslat.

 

4.10   Pokud je součástí závazku Prodávajícího dle Smlouvy  zajištění dopravy Zboží do určitého místa a tuto dopravu zajišťuje Přepravce, je dokladem Zboží prokazujícím dodání doklad, Přepravce potvrzený Prodávajícím, nebo osobou jím pověřenou.

 

4.11   Aby Prodávající mohl Zboží dle sjednaných podmínek dodat, Kupující je povinen k tomu poskytnout potřebnou součinnost.

 

4.12   Zboží určené na místo kupujícím v daný termín a čas  (doba plnění), je Kupující povinen předat Prodávajícímu potřebné instrukce v písemné formě (možno i elektronicky) nebo telefonicky v dostatečném předstihu před plněním smluvenou dobou plnění. Všechny informace jsou nezbytné k dopravě Zboží, zejména  identifikace osoby, pověřené Kupujícím k převzetí Zboží, místo vykládky, doba převzetí a specifikace případných omezení (časových a jiných) při převzetí Zboží. Pokud Prodávající neobdrží tyto instrukce včas, může posunout sjednanou dobu plnění, aniž by tím porušil Kupní smlouvu. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu škodu, pokud by byly  instrukce neúplné či nepřesné.

 

5.  Platební podmínky

 

5.1      V Kupní smlouvě, je uvedena cena zboží

 

5.2      Cena dopravy Zboží je uvedena, před dokončením Objednávky v Kupní smlouvě.

 

5.3    Celková  cena Objednávky je uvedená včetně ceny Zboží, ceny dopravy, všech poplatků, daní a zahrnuje i případnou smluvenou dopravu na místo určené Kupujícím v daný termín a čas (dobu plnění), montáž i demontáž, pokud je sjednána v Kupní smlouvě a pokud ji zajišťuje Prodávající nebo jím zvolený Přepravce. Neplatí u Kupních smluv, kde Kupující není Spotřebitel.

 

5.4    Platební možnosti prodávajícího můžou být přes platební bránu nebo bankovním převodem po dokončení objednávky. Tím není dotčeno právo Prodávajícího požadovat po konkrétním Kupujícím v odůvodněných případech platbu předem a umožnit takovému Kupujícímu platbu pouze tímto způsobem.

 

5.5      Při volbě platby platební kartou, bude Kupující po dokončení Objednávky přesměrován na platební server třetí strany a vyplní potřebné platební údaje. Objednávka bude potvrzena a kupní cena Objednávky odečtena z účtu Kupujícího po ověření jejich platnosti.

 

5.6      Při volbě platby bankovním převodem Kupující uhradí kupní cenu Objednávky před jejím vyřízením na bankovní účet Prodávajícího, uvedený na daňovém dokladu (tzn. ve Smlouvě či Objednávce)V okamžiku připsání kupní ceny, bude Zboží odesláno Kupujícímu. 

 

5.7 Při dodání Zboží Přepravcem je datem zdanitelného plnění den předání Zboží Přepravci. Spolu se Zbožím, bude vydán prodávajícímu daňový doklad. Kupující bude informován o odeslání Zboží emailem, nebo telefonicky. Daňový doklad může být Kupujícímu rovněž zaslán pouze elektronicky ve formátu PDF, s čím Kupující souhlasí. Prodávající je povinen doručit originál daňového dokladu na adresu sídla, resp. bydliště Kupujícího pouze v případech výslovně uvedených v Kupní smlouvě.

 

5.8       Cena je platná v době objednání. Veškeré změny včetně změn cen v E-shopu jsou vyhrazeny.

 

5.9  Prodávající je povinen vystavit Kupujícímu účtenku, podle zákona o evidenci tržeb . Je povinen zároveň zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Kupující souhlasí s vystavením účtenky v elektronické podobě.

 

6.  Práva a povinnosti smluvních stran

 

6.1     Kupující je povinen  při objednávání Zboží uvádět správné a pravdivé Údaje. Údaje nezbytné pro uzavření Kupní smlouvy uvedené Kupujícím jsou Prodávajícím považovány za správné.

 

6.2    Objednané Zboží za sjednanou cenu je povinen Prodávající dodat Kupujícímu a Kupující je povinen kupní cenu uhradit a zboží převzít.

 

6.3     Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od Kupní smlouvy a to v případě porušení podmínek Kupní smlouvy nebo VOP Kupujícím. Pokud OZ nestanoví jinak, Kupujícímu vzniká povinnost uhradit Prodávajícímu veškeré náklady spojené s jeho Objednávkou a to zejména pak náklady za zaslání Zboží, které si Kupující nepřevezme a tyto ještě nebyly ze strany Kupujícího uhrazeny.

 

6.4     Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

 

6.5     Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

 

6.6      Veškerá sdělení Prodávajícího mohou být Kupujícímu doručována na elektronickou adresu uvedenou Kupujícím v Objednávce.

 

 

7.  Odpovědnost za vady

 

7.1     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ) a zákonem o ochraně spotřebitele.

 

7.2   Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal

a.    Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byly-li jakost nebo provedení určeny podle smluveného vzorku nebo předlohy,

b.    má Zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující          může obecně očekávat s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy Prodávajícím prováděné,

c.     se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá     

d.     je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e.     Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

7.3   Pokud se vyskytne vada u spotřebného zboží, je spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne  v zákonné stanovené lhůtě, tj. 24 měsíců od převzetí. Je-li na obalu prodávaného Zboží, v návodu přidanému ke Zboží, nebo v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba použitelnosti, použije se zákonná ustanovení o záruce za jakost. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, rozumí se, že Zboží bylo vadné již při převzetí; po uplynutí této 6i měsíční lhůty musí Kupující své tvrzení, že vada existovala již v době převzetí, prokázat.

 

7.4    Práva z vadného plnění může Kupující uplatnit u Prodávajícího na adrese jeho sídla. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy reklamace Spotřebitele dojde prodávajícímu (viz. § 570 odst. 1 OZ).

 

7.5     Kupující je povinen prokázat uzavření kupní smlouvy, při uplatnění práva z vadného plnění. Prodávající doporučuje za tímto účelem předložit zejména                 potvrzení o koupi.

 

7.6     Kupující má povinnost dodat prodávajícímu popis vady zboží, kvůli které jej reklamuje 

 

7.7     Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, a nebo pokud Kupující vadu sám způsobil, nebo ji způsobila třetí osoba odlišná od Prodávajícího a bez jeho zavinění.

 

7.8     Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ze strany Spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace ze strany Spotřebitele včetně odstranění vady bude Prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Přednostním způsobem vyřízení reklamace je výměna Zboží.

 

7.9     Pokud Prodávající reklamaci vezme, vystaví Kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace, která bude obsahovat  identifikaci Prodávajícího a Kupujícího, obsah reklamace dle Kupujícího a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující upřednostňuje. (Datum, místo přijetí reklamace a podpis pracovníka Prodávajícího viz § 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele).

 

7.10   Spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva z vadného plnění.

 

7.11  Prodávající je povinen Kupujícího informovat, jakým způsobem byla reklamace vyřízena, a to prostřednictvím údaje, který Kupující uvedl při reklamaci na kontaktní údaj. Prodávající v tomto oznámení uvede lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného Zboží.

 

7.12   Pokud si Kupující ve stanovené lhůtě nevyzvedne  reklamované Zboží, je Prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet Kupujícího. O tomto postupu musí Prodávající Kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí Zboží.

 

7.13   Prodávající nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného Zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo opomenutím nebo úmyslem na straně Prodávajícího.

 

8.  Odstoupení od Kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícím

8.1 Pokud by došlo k situaci, že prodávající nebude schopen objednané Zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě, Prodávající si  vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od Kupní smlouvy a Kupující s takovým postupem pro takový případ tímto souhlasí.

 

8.2 Prodávající má právo odstoupit od Kupní smlouvy i tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného Zboží, změnám cen přepravy Zboží, nebo, že Zboží bylo omylem nabízeno za chybnou cenu a Kupující neakceptoval příslušnou změnu Kupní smlouvy (zvýšení ceny Zboží či zvýšení nákladů na přepravu). Kupující s výše uvedeným postupem pro takové případy tímto souhlasí.

 

8.3 Pokud Prodávající odstoupí od Kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat Kupujícího na elektronickou adresu uvedenou Kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit Kupujícímu plnou kupní cenu Zboží, pokud již tato byla uhrazena

 

8.4 Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené s Kupujícím, resp. s takovým Kupujícím smlouvu vůbec neuzavřít, pokud Kupující v některém z předchozích závazkových vztahů s prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od Kupní smlouvy za chování ve smyslu § 2002 odst. 2 OZ.

 

Odstoupení od Kupní smlouvy Spotřebitelem

8.5    Pokud je Kupní smlouva uzavřena  komunikací na dálku (prostřednictvím E-shopu), má Spotřebitel v souladu s § 1829 a násl. OZ právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží.

 

8.6   Pokud Spotřebitel odstoupí od Kupní smlouvy v zákonné 14denní lhůtě a vrácené Zboží není kompletní nebo je prokazatelně použité či poškozené, má Prodávající vůči Spotřebiteli nárok na náhradu škody, resp. na částku odpovídající snížené hodnotě vraceného Zboží, s čímž Spotřebitel/Kupující tímto souhlasí. Prodávající v takovém případě vrací Spotřebiteli takto ujednanou sníženou kupní cenu. V případech, kdy bude Zboží dále neprodejné (např. v případě jeho zničení nebo rozsáhlého poškození nebo odstranění symbolů příslušné firemní značky/loga/štítku atp.) může pohledávka Prodávajícího činit částku odpovídající plné ceně Zboží, což tímto Spotřebitel bere na vědomí a souhlasí s tím. Pokud se Prodávající rozhodne, že prokazatelně použité či poškozené Zboží akceptuje jako vratku i po proběhnutí 14denní zákonné lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy, částka vracená Spotřebiteli bude i takovém případě ponížena o částku odpovídající snížené hodnotě ceny vraceného Zboží, s čímž Spotřebitel/Kupující tímto souhlasí.

 

8.7   Pokud Spotřebitel v zákonné 14denní lhůtě oznámí Prodávajícímu, že od Kupní smlouvy odstupuje a Zboží zároveň vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, Kupní smlouva se od počátku ruší. Pro odstoupení od Kupní smlouvy, může Spotřebitel využít potvrzení o koupi, které obdržel spolu se zakoupeným zbožím, nebo formulář umístěný na webových stánkách (ve formuláři musí být uvedeno alespoň jméno a příjmení Kupujícího, číslo objednávky, označení Zboží a číslo účtu pro vrácení peněz).

 

8.4    Spotřebitel bere na vědomí, že dle § 1837 OZ nemůže odstoupit od Kupní smlouvy v případech zde uvedených, zejména pak v případě dodávky Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, dále v případě dodávky Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím, Zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. ústenka, rouška, respirátor, apod.), dodávky zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, nebo dodávky novin, periodik nebo časopisů.

 

8.8  V případě využití práva na odstoupení od Kupní smlouvy kupující v zákonné lhůtě 14 dnů zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů. Zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství. 

 

8.9    Pokud odstoupí Spotřebitel oprávněně od Kupní smlouvy v rámci zákonné 14-ti denní lhůty, je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, vrátit  všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, a to  stejným způsobem jako je přijal. Prodávající vrátí Spotřebiteli  peněžní přijaté prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 

8.10    Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

 

8.11    Odstoupí-li Spotřebitel oprávněně od Kupní smlouvy, a Zboží vrátí do sídla Prodávajícího, má nárok na náhradu částky odpovídající vynaloženým nákladům na dopravu, pokud mu jím zakoupené Zboží bylo doručeno domů.

 

8.12 V případě, kdy Zboží nemůže být vráceno svou obvyklou poštovní cestou, má Kupující právo na vrácení nákladů pouze v hodnotě, která odpovídá nákladům na poštovné ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

8.13 Pokud Kupující odstoupí od Kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto Zboží Prodávajícímu, nebude Zboží přijato, případně bude na náklady Spotřebitele zasláno zpět a v případě prokazatelného vrácení nedoručitelné zásilky zničeno Prodávajícím bez nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny, s čímž Kupující tímto souhlasí.

 

9.  Ochrana osobních údajů

Nakládání s osobními údaji Kupujícího Spotřebitele podléhá příslušným právním předpisům upravujícím ochranu osobních údajů, včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).

 

10.   Závěrečná ustanovení

 

10.1   Případné spory, které vzniknou na základě Kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Místně příslušným soudem prvního stupně je soud v místě sídla Prodávajícího, to neplatí, je-li Kupující Spotřebitel.

 

10.2   Prodávající neodpovídá za jakoukoli újmu vzniklou v důsledku porušení povinností Kupujícího stanovených touto Smlouvou (včetně těchto VOP).

 

10.3   Pokud  došlo v důsledku mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, vzniklé nezávisle na jeho vůli, prodávající neodpovídá za újmu vzniklou nesplněním svých povinností ze Smlouvy. Za překážku vzniklou nezávisle na vůli Prodávajícího se považují zejména výluka v provozu, stávka, epidemie, pandemie, požár, přírodní katastrofy, válečné konflikty, embargo, opatření ze strany státu (a/nebo EU) včetně antidumpingu. Prodávající musí existenci takové překážky neprodleně písemně oznámit Kupujícímu a učinit veškerá opatření ke zmírnění následků nesplnění svých povinností.

 

10.4   Znění VOP může Prodávající měnit či doplňovat. Změněné VOP jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění VOP nejsou změnou dotčena.

 

10.5   Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, s vyloučením všech kolizních norem. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

10.6   Případné spory, které vzniknou na základě Kupní smlouvy, kde Kupující je Spotřebitel lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující Spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce. Podrobné informace o mimosoudním řešení sporů jsou dostupné zde.

 

10.7  Jazykem komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím a Kupní smlouvou je český jazyk.  Kupní smlouvy jsou archivovány Prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám.

 

10.8   Kupující i Prodávající potvrzují, že se seznámili se všemi body těchto VOP a že s nimi souhlasí.

 

10.9   VOP je třeba vykládat v souladu s právní úpravou platnou a účinnou v době uzavření Smlouvy. Neplatnost jednotlivých ustanovení VOP podle právních předpisů nemá za následek neplatnost VOP jako celku. Tyto obchodní podmínky se řídí zákony ČR.